นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในปัจจุบันการให้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ หรือ “www.” เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดยทางบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด ( บลป. เอกการลงทุน ) โดยในที่นี้จะเรียกว่า “บริษัท” ซึ่งมุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของทางบริษัท ดังนั้น บลป. เอกการลงทุน จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของบริษัท ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางบริษัท ดังต่อไปนี้


การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางบริษัทได้ เพื่อการค้นหา เข้าถึง หรือรับข้อมูลข่าวสารต่างๆอันเป็น ข้อมูลข่าวสารทั่วไป ที่ทางบริษัทเผยแพร่ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางบริษัท ซึ่งหากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้ในส่วนของการเข้าเป็นสมาชิกกับทางบริษัท และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากบริษัทก็ย่อมสามารถกระทำได้

บริษัทสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการเข้าใช้ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทข้อมูลที่เข้าถึง โดยที่บริษัทอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการใช้ข้อมูลของลูกค้าทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก โดยใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการชำระค่าบริการผ่านทางหน้าเว็บไซด์ของทางบริษัท ซึ่งส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของบริษัทนั้น อาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางบริษัท โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยบริษัท และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของบริษัท


การเก็บรวบรวมและการสงวนไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของบริษัทนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัท อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของสมาชิกและผู้เข้าชมเว็บไซด์ โดยข้อมูลของดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย หากบริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง จากขั้นตอนการสมัคร และโดยทางบริการต่างๆของทางบริษัท ซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ KYC ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่บริษัทแล้ว บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทจะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัท และท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์มายังบริษัท บริษัทจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและบริษัท ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัย


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. เจ้าของข้อมูลได้ร้องขอและให้อำนาจแก่ทางบริษัท หรือ
2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อการทำธุรกรรมที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของเจ้าของข้อมูล หรือ
3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานข้อมูลเครดิต หรือ ธนาคาร ที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ
4. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย อาทิเช่น บริษัทอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก ให้แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธนาคารกลาง ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตกฎหมาย


กระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือ ไม่มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย


การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทขอให้สมาชิกและผู้เข้าชมเว็บไซด์มั่นใจได้ว่า บริษัทมีขั้นตอนและกระบวนการที่จะรักษาไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ร้องขอเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย